Facebook Pixel

Tietosuojaseloste, Ponssen verkkokaupan asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Ponsse Oyj
Y-tunnus: 0934209-0
Ponssentie 22
74200 Vieremä, Finland,
Puhelin +358 20 768 800
www.ponsse.com

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Laura Kouvalainen

Team Leader, Ponsse Brand Experience, Global marketing
laura.kouvalainen@ponsse.com
tel. +358 40 7211548

Rekisterin nimi

Ponssen verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on:

 • sopimus, käsittely on tarpeen asiakkaan tilauksen toimittamiseen ja - hallinnointiin
 • suostumus, käsittely on tarpeen markkinoinnin ja asiakasviestinnän suorittamiseen.

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Ponsse Oyj:n verkkokaupan hallinnointia, markkinointia ja asiakasviestintää varten. Henkilötietoja kerätään ja ylläpidetään seuraavissa tarkoituksissa:

 • asiakkuuden ylläpitäminen;
 • tilausten toimitus, käsittely ja arkistointi;
 • verkkokaupan toiminnan ja palveluiden kehittäminen;
 • asiakaskokemuksen parantaminen;
 • analysointi ja tilastointi;
 • kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottaminen;
 • väärinkäytösten estäminen;
 • paremman asiakaspalvelun tarjoaminen.

Rekisterin sisältämät henkilötiedot voivat olla profiloinnin kohteena.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia asiakkaan tietoja:

 • henkilön perustiedot: nimi, osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite;
 • henkilön käyttäjätunnus sekä salasana;
 • henkilön tilaukseen liittyvät tiedot;
 • järjestelmän käytön seurantaan liittyvät tiedot.

Rekisterin tietolähteet

Henkilötietoja kerätään henkilöltä itseltään verkkokauppaan rekisteröitymisen ja/tai ostotapahtuman yhteydessä.

Tietojen luovutus

Rekisteröityä koskevia tietoja voidaan luovuttaa Ponsse-konserniyhtiöille, kumppaneille ja/tai alihankkijoille yllä kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Tämän tietosuojaselosteen mukaisen tietojenkäsittelyn toteuttamiseksi Ponsse voi käyttää alihankkijoita, jotka avustavat verkkokaupan ja/tai markkinoinnin toteuttamisessa sekä siihen liittyvässä tietojenkäsittelyssä. Mahdollisesta alihankintaketjusta huolimatta Ponsse Oyj säilyy kaikkina ajankohtina tässä selosteessa kuvattujen henkilötietojen rekisterinpitäjänä ja vastaa alihankkijoidensa toimista kuin omistaan. Ponsse varmistaa alihankkijoiden kanssa tehtävin tietojenkäsittelysopimuksin näiden tahojen sitoutumisen rekisteröityjen henkilötietojen suojaamiseen tässä selosteessa kuvatulla tavalla.

Teknisten syiden sekä henkilötietojen käsittelytavan vuoksi tiedot saattavat sijaita alihankkijalla tai tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla.

Voimme siirtää henkilötietoja EU/ETA:n ulkopuolelle. Silloin, kun henkilötietoa käsitellään EU:n tai ETA:n ulkopuolella, huolehdimme siitä, että alihankkija on sitoutunut EU-komission henkilötietojen käsittelyä koskeviin mallilausekkeisiin ja/tai kuuluu Privacy Shield -suojajärjestelmän piiriin.

Tietojen suojaus ja säilytys

Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä rekisteröidyn tietoja. Rekisteri on suojattu tarpeellisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmiin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Tämän tietosuojaselosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Kun henkilötietojen käyttö yllä kuvattuihin tarkoituksiin ei ole enää tarpeellista, tiedot poistetaan verkkokaupan asiakasrekisteristä automaattisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

Rekisteröitynä sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä lain edellyttämissä rajoissa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvia käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on oikeutettu etu. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietoihin liittyvissä kysymyksissä ja pyynnöissä rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä kohdassa 2 mainittuun Ponssen henkilörekisteristä vastaavaan tahoon.

Copyright © Ponsse Oyj