Facebook Pixel

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

Namn: Ponsse Oyj
Kontaktuppgifter:

Ponssentie 22, FI-74200 Vieremä, Finland

Telefon +358 20 768 800

2. Registrets namn

Kundregister för webbutiken Ponsse Shop.

3. Ändamål med behandlingen av personuppgifter

Registret används för kundrelationshantering, kundkontakter och marknadsföring. Uppgifterna i registret används för Ponsse Oyj:s direktmarknadsföring, förutsatt att kunden inte har förbjudit direktmarknadsföring. Ponsse Oyj använder dessa och andra uppgifter som uppstår under kundrelationen för att planera och anpassa produkt- och tjänsteutbudet.

4. Registrets datainnehåll

1. Kontaktuppgifter till kunden och uppgifter som möjliggör beställning: efternamn, samtliga förnamn, företagets namn, företagets FO-nummer, gatuadress, postnummer, postort, mobiltelefonnummer och e-postadress. Eventuellt förbud mot utskick av direktmarknadsföring till kunden. Eventuella samtycken till elektronisk direktmarknadsföring. Identifikationsuppgift (användarnamn) om kund som registrerat sig i webbutiken Ponsse Collection.

2. Uppgifter om kundernas beställningar, leveranser och returer.

5. Regelmässiga uppgiftskällor

Kontakt- och kundrelationsuppgifterna i registret erhålls när en kundrelation uppstår och under kundrelationen genom meddelanden som kunden skickar till den registeransvariga. En kundrelation uppstår när kunden
1) skapar användarnamn och lösenord till webbutiken eller
2) beställer produkter.
Förbud mot direktmarknadsföring sparas utifrån separat meddelande från kunden. Samtycke till elektronisk marknadsföring (e-post) inhämtas separat av kunden enligt personuppgiftslagen.

6. Regelmässigt utlämnande och översändande av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifterna i kundregistret lämnas inte ut. Uppgifterna översänds inte utanför Finland.

7. Principer för skydd av registret

Manuellt material: förvaras i ett låst utrymme som endast behöriga personer har tillträde till. Elektroniskt material: rätt att använda det system som innehåller kunduppgifter och att redigera kunduppgifter har endast separat fastställda anställda hos den registeransvariga och i företag som agerar på uppdrag av den registeransvariga och för dennes räkning. Varje användare har eget användarnamn och lösenord till systemet. Användarrättigheten till databasen med hjälp av personliga användarrättigheter eller olika användarnivåer är begränsad till de uppgifter som personen behöver för att sköta sina arbetsuppgifter. Alla anställda som hanterar uppgifterna i kundregistret är bundna av tystnadsplikt. Kundregistret och de enheter i informationssystemet som hanterar registret ligger i låsta serverrum. Uppgifterna säkras mot störningssituationer genom regelbunden säkerhetskopiering. Systemet är skyddat med brandvägg mot kontaktförsök utifrån. Uppgifterna avslöjas eller utlämnas till utomstående endast vid lagstadgad anmälningsskyldighet, till exempel på begäran av kunden själv eller av myndighet med stöd av lag.

Copyright © 2018 Ponsse Plc. All rights reserved.